Verzuimbeleid:

Ziekmelden

Bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school. Tussen 8.30 uur en 16.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar de hoofdlocatie aan de Haydnstraat.

Voor leerlingen die met het busje komen moeten ouders zelf het taxibedrijf afbellen. Wanneer een leerling ziek is op een ‘stagedag’ dan dienen de ouders de leerlingen zowel op school als op het stageadres ziek te melden. Dit wordt door de stagecoördinator met de ouders en de betreffende leerling besproken.

Elke onverwachte afwezigheid van een leerling, zoals bij ziekte of doktersbezoek, moet worden doorgegeven, met daarbij de reden. Mocht het toestel in gesprek zijn, probeer het dan zo vroeg mogelijk weer opnieuw. Tijdig afmelden is belangrijk, omdat daarmee duidelijk is welke leerlingen aanwezig moeten zijn. Mocht een leerling niet op tijd op school zijn, dan worden de ouders gebeld. Vooral bij de VSO- leerlingen die zelfstandig op school komen is dat erg belangrijk. Afspraken met de tandarts, huisarts, specialist of therapeut moeten bij voorkeur buiten schooltijd worden gemaakt. Bij afwezigheid zonder melding is de school verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Procedure bij ziekmelding:

Zodra een melding, in verband met afwezigheid binnen komt bij de administratie, wordt er melding van gemaakt op intranet. Na binnenkomst van de leerlingen wordt er eerst door de leerkracht gecontroleerd of een ieder aanwezig is. Bij afwezigheid wordt intranet geraadpleegd. Voor de beide dislocaties worden afwezigheidsmeldingen, die binnen komen vóór 8.30 uur (op de locatie zelf) doorgegeven aan de groepsleerkracht van de betreffende leerling. De leerkracht verwerkt vervolgens de melding in het leerlingvolgsysteem.

Wanneer een leerling niet aanwezig is en er is geen afmelding gedaan dan geeft de leerkracht dit door aan de administratie. Administratie neemt vervolgens contact op met de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Mochten ouders dan alsnog aangeven dat de leerling ziek is dan geeft de administratie dit door aan de betreffende groep en wordt het verzuim alsnog door de betreffende leerkracht in het leerlingvolgsysteem gezet.

Wanneer een leerling langer dan 4 dagen ziek is of anderszins afwezig is (ook al is de reden bekend) neemt de leerkracht contact op met de ouders om de afwezigheid te bespreken.

De leerkracht zet ten allen tijde de afwezigheid in het leerlingvolgsysteem met de redenen.

Ongeoorloofd Schoolverzuim:

Wanneer het schoolverzuim niet geoorloofd is wordt het ook geregistreerd.

Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim neemt de leerkracht contact op met de ouders en spreekt de leerkracht de ouders daarop aan. In het VSO, bij lln van 18 jaar en ouder, wordt er eerst contact gezocht met de leerling en daarna met de ouders/verzorgers.

Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. Van dit verzuim mag de school melding doen aan de leerplichtambtenaar. Een voorbeeld hiervan is het regelmatig te laat komen. De door de school genomen maatregelen hebben dan niet geholpen. De leerplichtambtenaar kan de ouders en de leerling preventief oproepen om ze te wijzen op de mogelijke consequenties van doorgaan met te laat komen.

Daarnaast is de school verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken.

Wanneer een leerling ziek is op een ‘stagedag’ dan dienen de ouders de leerlingen zowel op school als op het stageadres ziek te melden. Dit wordt door de stagecoördinator met de ouders en de betreffende leerling besproken.

Te laat op school:

Leerling te laat VSO 2 en 3;

Wanneer een leerling uit VSO 2 of 3, ’s morgens te laat komt dan meldt hij/zij zich eerst bij de administratie (uitzonderingen in overleg met zorgteam).

Reden:

Legitiem / geoorloofd:

  • Verder geen vermelding op intranet en/of ParnaSsys.

Ongeoorloofd

  • Leerkracht gaat na schooltijd in gesprek met betreffende leerling en leerling haalt de tijd na schooltijd in. Administratie zet de melding op intranet met de vermelding ongeoorloofd en het tijdstip van binnenkomst. Leerkracht zet de melding in Parnassys als ongeoorloofd met de gemiste onderwijstijd .

Procedure verzuimmeldingen en registratie

* In afwijkende gevallen of bij twijfel is er altijd telefonisch overleg met leerkracht.

* In VSO 1 bewaakt de leerkracht zelf het proces rondom te laat komen en zet het wel of niet in Parnassys. Deze leerlingen krijgen dus geen groene of rode kaart.

Codes in Parnassys:

Gehanteerde codes binnen ParnaSsys m.b.t verzuimregistratie:

Naam

Afkorting

Geoorloofd

Bezoek arts

Ba

Ja

Buitengewoon verlof

Bv

Ja

Familie omst. heden

Foh

Ja

Godsd. feestdagen

Gf

Ja

Ongeoorloofd

OG

Nee

Overig

O

Ja

Te laat

Tl

Nee

Time Out / Schorsing

TOS

Ja

Vervoersproblemen

V

Ja

Ziekte

Z

Ja

 

Verzuimbeleid SO Fryslân/It Twalûk vindt u hier; Verzuimbeleid 2020