De leerlingen vanaf 5 jaar zijn volledig leerplichtig tot en met het leerjaar waarin zij 16 jaar worden. Het daarop volgende schooljaar zijn ze nog gedeeltelijk leerplichtig. De controle hierop is in handen van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

De school houdt alle vormen van verzuim per leerling bij en geeft dit door aan de leerplichtambtenaar. Voor vragen over de leerplicht kunt u terecht bij uw gemeente.