Bevoegd gezag – SO FRYSLÂN

It Twalûk is bestuurlijk ondergebracht bij de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân.

Het besturingsmodel van de stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de voorzitter van het College van Bestuur is de contactpersoon voor de Raad van Toezicht.

De Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân kent een systeem van mandatering van bevoegdheden van het College van Bestuur naar de directeuren.

Het uitgangspunt bij de mandatering van bevoegdheden is, dat centraal (bovenschools) wordt behandeld wat bedrijfseconomisch, onderwijskundig en personeelsmatig van belang is en dat gedecentraliseerd (op school) wordt wat mogelijk en verantwoord is. Het streven is er daarbij op gericht dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd.

Het College van Bestuur werkt op het bestuursbureau met een bovenschoolse staf. Deze bestaat uit adviseur personeel, adviseur financiën en een ambtelijk secretaris.

De adviseur personeel adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van personeelsmanagement, voert het personeelsbeleid uit en adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid.

De adviseur financiën adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van de financiën. De ambtelijk secretaris ondersteunt het College van Bestuur.

De Raad van toezicht – College van bestuur

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:

De heer C. Joosen (voorzitter)

Mevrouw M.J. Stam

De heer H. Drenth

Er zijn twee vacatures.

 

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden:

De heer Geert Diever

Mevrouw Mirjam Pruiksma

BESTUURSBureau

Het bestuursbureau wordt – naast de leden van het College van Bestuur – bemand door:

Adviseur personeel:                          Ria Gerritsma, Loes Slomp en Nienke Wolda

Adviseur financiën:                            Peter Faber

Ambtelijk secretaris:                         Erik Jansen

 

Bestuursbureau SO Fryslân

Morra 2-3

9204 KH  Drachten

tel. 0512-584594

e-mail: info@so-fryslan.nl

website: www.so-fryslan.nl

De Scholen

De volgende scholen voor speciaal onderwijs vallen onder SO Fryslân:

– Piet Bakkerschool in Sneek (SO en VSO)

– De Wingerd in Damwoude (SO en VSO)

– Talryk in Drachten/De Tike (VSO)

– Kleurryk in Drachten (SO)

– It Twalûk Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)

– School Lyndensteyn in Beetsterzwaag (SO en VSO)

– Duisterhoutschool in Heerenveen/Oosterwolde (SO en VSO)

Organogram

Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs hebben sindsdien zorgplicht. Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier en thuis nabij onderwijs kunnen volgen. Kortom voor ieder kind de beste kansen.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen de regionale samenwerkingsverbanden binnen Friesland.

Een kind wordt door de ouders op de school van hun keuze aangemeld.

De school van aanmelding bekijkt of deze aan het kind, gezien zijn of haar mogelijkheden en eventuele beperkingen, goed onderwijs kan geven. Als de school dat niet zelf kan, zorgt de school of voor extra ondersteuning in de school of zorgt ervoor dat het kind op een andere school passend onderwijs kan krijgen.

Meer informatie: http://www.so-fryslan.nl/aanmelden

It Twalûk is voor het SO aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Friesland en is voor het VSO aangesloten bij het Samenwerkingsverband Fryslân Noard VO.

Steunpunt Onderwijs noord

Niet alle ‘speciale’ leerlingen zitten op scholen van SO Fryslân. Een deel van deze leerlingen krijgt onderwijs op een reguliere school, waar ze net zo goed recht hebben op passend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de vaak complexe onderwijsbehoeften. Veelal is een specialistische aanpak en kennis nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Op de scholen van SO Fryslân is deze expertise en aanpak een vanzelfsprekendheid. Op reguliere scholen worden de mensen van het Steunpunt ingezet om deze expertise te delen. Het Steunpunt Onderwijs Noord helpt besturen, scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders om samen het onderwijs zo in te richten dat de betreffende leerlingen betere kansen krijgen zich te ontwikkelen. Dat kan door observatie, advisering en begeleiding. Het Steunpunt speelt daarnaast een begeleidende rol bij eventuele verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Het is de verbindende schakel tussen regulier en speciaal. Het ervaren team bestaat uit specialisten op allerlei gebieden. Van leerkrachten afkomstig uit het speciaal onderwijs, orthopedagogen en ergotherapeuten, tot specialisten in het onderwijs aan leerlingen met niet aangeboren hersenletsel of leerlingen met een ernstige langdurige ziekte. Heeft u vragen of interesse? De medewerkers van het Steunpunt helpen u graag.

Contactgegevens            Steunpunt Onderwijs Noord

Tel.                                        0515 – 700264

E-mail                                   info@steunpuntonderwijsnoord.nl

Website                               http://steunpuntonderwijsnoord.nl