Wie een klacht heeft die in verband staat met It Twalûk, kan verschillende stappen ondernemen. Bijvoorbeeld de mensen waar het om gaat aanspreken, de schoolleiding of het bestuur van SO-Fryslân.

SO Fryslân is bovendien aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Veruit de meeste opmerkingen of klachten over de dagelijkse gang van zaken in school kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Voorvallen in de klas of een klacht over de leerkracht worden als eerste besproken met de leerkracht zelf. Wanneer er na één of meerdere gesprekken geen resultaat is, kan de klacht worden neergelegd bij de teamleider. Dat geldt ook voor klachten die algemene schoolzaken betreffen. Heel vaak werkt dat. Maar als het nu niet lukt om iemand rechtstreeks aan te spreken?

Vertrouwenspersoon
Als er zaken spelen die niet binnen de school worden opgelost of besproken, dan kunnen leerlingen, personeelsleden en ouders terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, die informatie geeft over de klachtenregeling of kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de GGD Fryslân. Te denken valt aan zaken als pesten, agressie, discriminatie, geweld, machtsmisbruik of
seksuele intimidatie, of dat nu tussen leerlingen onderling, tussen leerling en personeelslid of tussen personeelsleden onderling gebeurt. Over seksuele intimidatie of misbruik en lichamelijk of geestelijk geweld kan ook rechtsreeks contact worden opgenomen met het Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie.

Hoe een klacht wordt behandeld, binnen of buiten de school, is geregeld in de klachtenregeling van de school. De regeling is bedoeld voor iedereen die iets te maken heeft met It Twalûk. De hele procedure staat vermeld in een folder over
de klachtenregeling, die op de administratie van school verkrijgbaar is en op de website staat: