De aanmelding van nieuwe leerlingen voor It Twalûk gebeurt sinds de invoering van Passend Onderwijs niet meer via een indicatie van het Regionaal Expertisecentrum (REC) Fryslân.

Een kind wordt in de meeste gevallen door de ouders op een gewone school van hun keuze aangemeld. Deze school bekijkt of daar goed onderwijs kan worden gegeven aan het kind, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Als de school dat zelf niet kan, wordt onderzocht of extra ondersteuning in de school kan worden gegeven of zorgt de school ervoor dat het kind op een andere school passend onderwijs krijgt. Dit kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs, zoals It Twalûk.

Voor een beperkte groep meervoudig ernstig beperkte leerlingen is het mogelijk om rechtstreeks bij een school voor speciaal onderwijs aan te melden. De commissie van Begeleiding (CvB) van deze school doet dan samen met de ouders de aanvraag bij het samenwerkingsverband.

Meer informatie: www.so-fryslan.nl/aanmelden