Huisbezoek

Het voornaamste doel van een huisbezoek is de kennismaking met de omgeving van de leerling. Enerzijds kan de leerling met trots zijn omgeving presenteren en kun je als leerkracht er gedurende het jaar er aan refereren. Anderzijds kan het bezoek de opbouw van een vertrouwensband met ouders stimuleren. Alle leerlingen krijgen een bezoek van de leerkracht en het bezoek vindt in principe voor de kerstvakantie plaats.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief bevat actuele informatie over de gang van zaken op school en speciale gegevens per groep, bijvoorbeeld over het zwemmen, de gymnastiekafspraken, speciale projecten of veranderingen in de vrije dagen. De nieuwsbrief verschijnt tenminste een keer per twee maanden per e-mail. De papieren versie blijft op aanvraag verkrijgbaar.

Website

De informatie op de website van It Twalûk (www.ittwaluk.nl) wordt regelmatig aangepast. De belangrijkste schooldocumenten zijn er te vinden. De besloten gedeelten voor ouders en leerlingen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inloggegevens worden aan het begin van elk schooljaar opnieuw verstrekt; nieuwe ouders krijgen een gebruiksaanwijzing en de inloggegevens direct na de inschrijving.

Kennismakingsavond

De leerkracht maakt als gastheer/vrouw kennis met de ouders. Ouders maken kennis met elkaar. Sommige ouders maken kennis met de school. Naast kennismaking is de avond bedoeld om de verwachtingen over en weer duidelijk te maken.

Voortgangsgesprekken

Gesprekken met de ouders/verzorgers over de voortgang van de leerlingen. Deze gesprekken vinden twee maal per schooljaar plaats.

Informatievoorziening gescheiden ouders
De informatievoorziening aan gescheiden ouders is bij de wet geregeld (art. 377 c). In deze wet staat vermeld dat beide ouders recht hebben op informatie ook als ze niet samen wonen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen ouders die wel en ouders die geen ouderlijk gezag over hun kind hebben. Meestal behouden beide ouders na een scheiding het ouderlijk gezag en hebben dus beiden ook recht op informatie over hun kind. Als een ouder niet is belast met het ouderlijk gezag heeft hij alleen recht op informatie als hij daarom verzoekt en het moeten dan concrete vragen over het kind betreffen. In de praktijk betekent dit, dat school de ouder waarbij het kind woont als contactpersoon beschouwt en met hem/haar contact heeft over de dagelijks gang van zaken. Gaat het om meer officiële zaken dan wordt ook de andere ouder die belast is met het ouderlijk gezag. geïnformeerd. Hierbij kan gedacht worden aan de schoolgids, ouderavonden, contactavonden, schoolresultaten en de bespreking van het handelingsplan, hiervoor ontvangen dus beide ouders een uitnodiging. Dit betekent dat de school de adresgegevens nodig heeft van beide ouders. Als een kind op school komt worden de adresgegevens van beide ouders gevraagd, als hierin veranderingen optreden (ander telefoonnummer, verhuizing etc.) gaat de school er vanuit dat ouders deze veranderingen zelf doorgeven aan de school. De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste adres gegevens.

Dag-/weekverslag
In de relatie tussen school en ouders vinden we contact met de ouders heel belangrijk. De contacten lopen, afhankelijk van de taalvaardigheid van de leerling, via het contactschrift of het weekverslag. In het contactschrift kunnen leerkrachten èn ouders informatie over school, dagelijkse dingen thuis of op school en speciale momenten schrijven. In bepaalde situaties kan zowel de leerkracht als de ouder(s) telefonisch informatie uitwisselen of een gesprek aanvragen.