De manier waarop de ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd en begeleid heet samen de leerlingenzorg. De Commissie van Begeleiding (CVB) van it Twalûk is hiervoor verantwoordelijk, zolang de leerling op school is. De uitvoering van deze begeleiding is in handen van het z.g. zorgteam. In dit zorgteam hebben de volgende personen zitting: schoolmaatschappelijk werker, gedragswetenschapper, intern begeleider en teamleider.

Algemeen

Niet alle leerlingen binnen het VSO hebben de zelfde begeleiding en ondersteuning nodig in hun toekomstige wonen, werken en vrijetijdsbesteding.  Afhankelijk van de mogelijkheden t.a.v. hun toekomst wordt een uitstroomperspectief vastgesteld door de CvB (Commissie van Begeleiding). Als een leerling op school komt wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In het OPP staat het uitstroomperspectief van de leerling en de onderbouwing daarvan. Op it Twalûk kunnen leerlingen het uitstroomperspectief arbeid (A1) of dagbesteding (D) krijgen. Binnen de dagbesteding onderscheiden we 3 verschillende vormen arbeidsmatige dagbesteding (D3), taak- en activiteitgerichte dagbesteding (D2) en belevingsgerichte dagbesteding (D1). In het OPP staan leerling kenmerken, didactisch niveau, belemmerende en bevorderende factoren, onderwijsbehoeften en ondersteuning die leerling nodig heeft.  Op basis van deze gegevens komt er een uitstroomperspectief in het OPP te staan. Het OPP wordt met ouders besproken en door de Commissie van Begeleiding vastgesteld. In de onder -en middenbouw wordt er gewerkt met groepsplannen.

Gedurende het schooljaar zijn er twee voortgangsbesprekingen, tussen  ouders en leerkracht,  om de ontwikkeling van hun zoon/dochter bespreken. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om, tijdens deze voortgangsbesprekingen, een gesprek aan te gaan met specialisten en/of vakleerkrachten. Op de voortgangsbespreking  in februari wordt de voortgang besproken en aan het eind van het schooljaar, in juni, worden de jaardoelen geëvalueerd en de nieuwe jaardoelen voor het volgend schooljaar vastgesteld. Gedurende het schooljaar hebben verschillende disciplines binnen school regelmatig overleg over de voortgang van de ontwikkeling van de leerling.

De leerling maakt gedurende het schooljaar regelmatig een test om te zien of het OPP nog klopt. Dit doen we met behulp van CITO-toetsen voor de speciale leerling, methode gebonden toetsen en observaties. Om de prestaties van de leerlingen goed te volgen wordt een systematisch gevuld en actueel gehouden digitaal leerling dossier gebruikt. Het ontwikkelingsperspectief wordt zo jaarlijks bekeken en zo nodig bijgesteld.

Jeugdgezondheidszorg

Tijdens de schooljaren verzorgt de GGD drie maal een gezondheidsonderzoek van de leerling: bij de plaatsing in het SO, op 10- of 11-jarige leeftijd en als de leerling 12 of 13 is. De onderzoeken richten zich op lichamelijke gezondheid, groei, ontwikkeling, gedrag en leefstijl. Vooraf ontvangen ouders een vragenlijst. Bij de eerste twee onderzoeken worden de ouders ook uitgenodigd en komt onder andere de opvoeding ter sprake.

In geval van vragen of zorgen kunnen ouders, leerlingen of de school (in overleg met de ouders) om een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vragen via 088 – 22 99 444, of rechtstreeks bij de assistente.

Voor algemene vragen over opvoeding of gezondheid kunt u bellen met de Advieslijn van het Centrum voor Jeugd en Gezin: 0900 – 2541 254.

Verwijsindex Fryslân

In de zorg en hulpverlening aan kinderen en jongeren in Fryslân werken veel organisaties, die soms niet van elkaar weten wie er nog meer hulp verleent aan een bepaald kind of gezin. Om deze instanties beter te laten samenwerken is de verwijsindexopgezet. Hulpverleners kunnen de naam- en adresgegevens van de kinderen die ze ondersteunen registreren en zien, of de naam ook door een andere instantie is ingevoerd. In dat geval kunnen ze contact met elkaar opnemen om de aangeboden hulp met elkaar te bespreken. De privacy van het systeem is wettelijk geregeld en de gegevens blijven twee jaar zichtbaar.

Ook de Commissie van Begeleiding van It Twalûk kan besluiten om een leerling te registreren in de verwijsindex. De ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht, een folder over het systeem en uitleg. Meer informatie: www.verwijsindex.tv/ouders.