Op onze school worden we (regelmatig) geconfronteerd met verzoeken van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken. Met het oog op de gezondheid van de leerlingen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is het van belang dat er in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld door ouders en het onderwijzend personeel. Onder bepaalde voorwaarden kan medewerking worden verleend aan het verstrekken van medicijnen. Hierbij valt te denken aan medicijnen die (eventueel een aantal keren per dag) gebruikt dienen te worden; bijv. pufjes voor astma, medicatie tegen ADHD/ADD, antibiotica, zetpillen bij toevallen (op basis van schriftelijke afspraken).

Voor verzoeken van ouders tot het verrichten van werkelijk medisch handelen geldt dat dit alleen kan door bevoegd en bekwaam personeel. Dit heeft o.a. betrekking op het meten van de bloedsuikerspiegel of het spuiten van insuline.  Op it Twalûk hebben we hier afspraken met de Thuiszorg over gemaakt.